Бүртгэл үүсгэх

Бүртгэл үүсгэх дараалал

BRONZE-гишүүн
25,000₮ / 1 сар
Онцгой зар
25
Онцгой зарын эрх нэмэх
Зар байрших хоног
20
Бартер солилцоо
Авто хэлэлцүүлэгт оролцох
GOLD-гишүүн
95,000₮ / 6 сар
Онцгой зар
100
Онцгой зарын эрх нэмэх
45,000₮
50
Зар байрших хоног
45
Бартер солилцоо
Авто хэлэлцүүлэгт оролцох
×3боломж
илүү хямд
SILVER-гишүүн
55,000₮ / 3 сар
Онцгой зар
60
Онцгой зарын эрх нэмэх
Зар байрших хоног
30
Бартер солилцоо
Авто хэлэлцүүлэгт оролцох